Публікації

УДК: 616.833.2:616-001:­616-036.82/86:­615.834

Эффективность комплексной санаторнокурортной реабилитации больных травматической болезнью спинного мозга
Ляпко Н.Г. к. м. н.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО
ім. П.Л. Шупика випуск 19, книга 1, 2010 р.

Досвід реабілітації хворих із травматичною хворобою спин­ного мозку
Каладзе М.М., Ляпко М.Г., Луцький I.C., Федоров С.М., Ляпко-Аршинова Ю.М.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО
ім. П.Л. Шупика випуск 19, книга 2, 2010 р.

До питання реабілітації і профілактики міотонічних синдро­мів внаслідок виробничого стресу у машиністів локомотивів і їхніх помічників
Луцький І.С., Ляпко М.Г., Джужа Т.В., Гончарова Я.А., Луцький Є.І.

Вестник физиотерапии и курортологии
выпуск 2, 2005 г.

Способы и механизмы действия металлоигольча­тых "Аппли­каторов Ляпко"
Ляпко Н.Г.

Вестник физиотерапии и курортологии
выпуск 2, 2006 г.

Патогенетическое обо­снова­ние клинического применения разнометаллических много­иголь­чатых "Аппликаторов Ляпко"

Вестник физиотерапии и курортологии
выпуск 3, 2006 г.

Взаимосвязи стресс-ассоциированных гормонов и показателей системы иммунитета при применении разнометалличе­ских много­иголь­чатых"Аппли­ка­то­ров Ляпко"

Фізична реабілітація
В.П. Мурза, 2004 р.

Нетрадиційні методи лікуван­ня. Метод рефлексотерапії за Ляпко М.Г.

Психолого-фізична реабілітація
В.П. Мурза, 2005 р.

Нетрадиційні методи лікуван­ня. Метод рефлексотерапії за Ляпко М.Г.

XIV World Congress on Medical Acupuncture, 2010

Medical acupuncture, reflexology and laser acupuncture (current position in Ukraine)

"Інтегративна медицина на етапах медико-санітарної допомоги: теоретичні аспекти та лікувальні практики"
2012 р.

Эффе­ктив­ность ком­плекс­ной са­на­то­рно-ку­рор­тной реаби­ли­та­ции больных тра­вма­ти­чес­кой бо­лез­нью спин­но­го моз­га

Актуальні питання поліклінічної неврології, 2011 р.

Больові тонічні синдроми скелетних м'язів і виробничий стрес у машиністів локомотивів і помічників машиністів

Теоретичні та клінічні аспекти рефлексотерапії і нетрадиційної медицини, 2005 р.

Поверхностная много­игольча­тая игло­терапия в лечении недоста­точно­сти крово­тока в вертебро-базилляр­ном бассейне

Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи
2009 р.

Системные эффек­ты разно­металли­чес­ких много­игольча­тых аппли­ка­то­ров у боль­ных с травматической боле­знью спин­но­го мозга. Миоскелетная боль - ее профилак­тика и лече­ние с использованием много­игольча­тых разно­метал­ли­ческих аппли­каторов.

Матеріали ІІ-го з'їзду рефлексотерапевтів України присвяченого 30-річчю служби рефлексотерапії в Україні
2007 р.

Аппликаторы Ляпко как способ оздоров­ления на­се­ле­ния. Оценка эффек­тив­нос­ти много­игольча­тых разно­металли­чес­ких аппли­ка­то­ров ме­то­дом газо­разряд­ной ви­зуали­за­ции.

Элита специалистов традиционной народной медицины и целительства 2009 г.

Медико-производ­ствен­ная корпо­рация "Ляпко". Ляпко Николай Григорьевич

Звіт

Про проведення спеціалі­зованої оцінки матеріалів клінічних ви­пробу­вань медично­го виробу: "Пристрої аплікаційні Ляпка ТУ У 33.1.­60511923. 001-99 (згідно додатку)"

Заключение о гальваноэлектрических процессах в аппликаторах Ляпко

Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина

Відправка...
Замовити дзвінок
Натискаючи на кнопку «замовити дзвінок» ви даєте згоду на обробку ваших персональних даних